Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Dom Pomocy Społecznej w Resku

Jak zostać Mieszkańcem Domu Pomocy Społecznej w Resku?

Aby zostać Mieszkańcem Naszego Domu należy spełnić następujące warunki:

 

Złożyć pisemny wniosek z prośbą o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej w Resku,
w Ośrodku Pomocy Społecznej (OPS) właściwym dla miejsca zamieszkania.

Tu znajdziesz adres właściwego Ośrodka -> Wyszukiwarka


Ośrodek pomocy społecznej, jako organ gminy wydaje decyzję o skierowaniu do naszego Domu
oraz decyzję ustalającą wysokość odpłatności za pobyto.
W roku 2022 miesięczny koszt utrzymania 1 osoby wynosi 5283,60 zł.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie przesyła do Domu Pomocy Społecznej w Resku decyzję kierującą, decyzję umieszczającą, decyzję o odpłatności oraz zgromadzoną dokumentację.

 

Zasady odpłatności:
⦁ mieszkaniec, nie więcej niż 70% swojego dochodu;
⦁ małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z umową zawartą w trybie art.103 ust.2;
- w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu, pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium;
- w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę  jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;
⦁ gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między kosztem utrzymania a opłatami uiszczonymi przez osoby wymienione wyżej;
⦁ mieszkaniec domu, jeżeli sam tak zdecyduje, może ponosić pełną odpłatność za swój pobyt;

 

Wszystkimi sprawami związanymi z przyjęciem mieszkańców do Domu Pomocy Społecznej w Resku  zajmują się pracownicy socjalni.
 

Kontakt z pracownikami socjalnymi:
Tel.  91 3951830  wew. 35
Tel. kom. : 668 434 869
Email: socjaldpsresko@powiatlobeski.pl

Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00


Do Domu Pomocy Społecznej osoby są kierowane w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r.
§ 8. 1. Do domu kieruje się na podstawie:
1) pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, zwanej dalej „osobą ubiegającą się”, złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu jej kierowania; za zgodą osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego wniosek może zgłosić inna osoba fizyczna lub prawna, a także powiatowe centrum pomocy rodzinie lub ośrodek pomocy społecznej;
2) rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się w dniu jej kierowania, zawierającego w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dołącza się:
1) decyzję o przyznaniu osobie ubiegającej się zasiłku stałego oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty za pobyt w domu, a także pisemną zgodę na jej potrącanie przez osobę ubiegającą się lub przedstawiciela ustawowego, a także zgodę na potrącanie opłaty przez ośrodek pomocy społecznej z zasiłku stałego, w przypadku skierowania do domu ponadgminnego;
2) decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty i na jej potrącanie przez właściwy organ emerytalno-rentowy ze świadczenia emerytalnego lub rentowego, zgodnie z odrębnymi przepisami;
3) oświadczenia o wysokości dochodu osoby ubiegającej się, małżonka, zstępnych przed wstępnymi zobowiązanych do ponoszenia opłaty, dochodu osoby małoletniej, w przypadku gdy opłatę będzie ponosić przedstawiciel ustawowy;
4) zaświadczenie, o którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371, z późn. zm.3)).
3. W przypadku gdy do domu kieruje się osobę na podstawie orzeczenia sądu, wydanie decyzji o skierowaniu do domu nie wymaga przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2. Dokument dotyczące umieszczenia osoby w DPS powinny zostać skompletowane w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od dnia wydania decyzji o skierowaniu do domu.
5. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2, kompletuje ośrodek pomocy społecznej, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, oraz wydaje decyzję o skierowaniu do domu, a w przypadku gdy osobę ubiegającą się kieruje się do domu o zasięgu ponadgminnym, dokumenty te ośrodek przekazuje do właściwego ze względu na siedzibę domu powiatowego centrum pomocy rodzinie.
§ 9. W nagłych wypadkach, wynikających ze zdarzeń losowych, skierowanie i umieszczenie w domu może nastąpić poza kolejnością oraz bez przedłożenia dokumentów, o których mowa w § 8 ust. 1 i 2. Dokumenty te powinny zostać skompletowane przez ośrodek pomocy społecznej, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 1, w terminie trzech miesięcy od dnia przyjęcia tej osoby do domu.
§ 10. Osoba ubiegająca się jest kierowana do domu na czas nieokreślony, chyba że wystąpi ona lub jej przedstawiciel ustawowy z wnioskiem o skierowanie do domu na czas określony.
§ 11. Przed przyjęciem osoby do domu pracownik socjalny tego domu ustala jej aktualną sytuację w miejscu zamieszkania lub pobytu, która stanowi podstawę indywidualnego planu wsparcia po przyjęciu tej osoby do domu.
§ 12. 1. Dyrektor domu zawiadamia pisemnie osobę ubiegającą się lub jej przedstawiciela ustawowego o terminie przyjęcia do domu.
2. Osobę, która przybyła do domu, przyjmuje dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona, zwana dalej „osobą przyjmującą”.
3. Dyrektor lub osoba przyjmująca przeprowadza rozmowę z osobą przyjmowaną oraz z jej przedstawicielem ustawowym, podczas której ustala jej aktualną sytuację, odnotowuje zmiany zaistniałe w jej sytuacji od momentu złożenia wniosku oraz ustala wstępne warunki pobytu, a także informuje o zakresie świadczonych usług.
§ 13. O przyjęciu do domu osoby skierowanej dyrektor domu zawiadamia niezwłocznie organ lub podmiot prowadzący dom.

Świadczone usługi:

Warunki bytowe
na terenie posesji Domu znajdują się dwa budynki mieszkalne tj.:
- budynek mieszkalny trzykondygnacyjny -  przeznaczony dla 86  osób niepełnosprawnych intelektualnie;
- budynek mieszkalny dwukondygnacyjny tzw. „łącznik”  - przeznaczony dla 54 osób przewlekle psychicznie chorych;
Łącznie Dom dysponuje 57 pokojami mieszkalnymi w tym:
- 4 pokojami jednoosobowymi;
- 23 pokojami dwuosobowymi;
- 30 pokojami trzyosobowymi;
Pokoje mieszkalne  w tzw. „łączniku”  są z węzłem sanitarnym.


 

NASZA PLACÓWKA

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.