Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Dom Pomocy Społecznej w Resku

Założenia pilotażowego projektu grantowego

Założeniem projektu jest zdiagnozowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki usamodzielniania umożliwiającej przejście mieszkanców DPS z opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej w społeczności lokalnej oraz wdrożenie w środowisku systemu usług społecznych umożlwiających pozostanie w środowisku osób posiadających decyzje o skierowaniu do DPS lub rokujących w przyszłości umieszczenie w placówce całodobowej opieki. DPS w Resku jako realizator projektu posiada doświadczenie w niesieniu pomocy osobom tego potrzebującym i zna ich potencjał. Poza podstawową opieką prowadzi szereg działań wspierających samodzielność mieszkańców w życiu codziennym, oraz wspiera ich indywidualność dając możliwość decydowania o sobie. Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnością, osób w kryzysie psychicznym zamieszkalych teren powiatu łobeskiego w  tym mieszkańców DPS w Resku i osób z terenu powiatu oczekujących na przyjęcie do DPS lub rokujących przyjęcie do placówki całodobowej opieki w najbliższek przyszłości. Wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami umieszczonymi w instytucji DPS wskazują że wiele osób mogłoby funkcjonować w środowisku lokalnym pod warunkiem udzielenia dodatkowego wsparcia asystencko-opiekuńczego adekwatnego do indywidualnych potrzeb związanych z prawidłowym funkcjonowaniem w otwartej przestrzeni społecznej. Wieloletnie pobyty w całodobowej instytucji opieki spowodowały zanikanie umiejętności w wykonywaniu podstawowych czynności.

Zadaniem dodatkowym wsparcia będzie zwiększenie wykorzystania potencjału instytucji lokalnych, organizacji społecznych i pozarządowych oraz podmiotów ekonomii społecznej  i odpowiednia diagnoza możliwości realizacji usług w społeczności lokalnej. Dodatkowym atutem realizacji planowanego projektu jest to, że na terenie Powiatu Łobeskiego funkcjonują i współpracują ze sobą następujące organizacje: 2 Centra Usług Społecznych, OPS-y, PCPR w Łobzie, DPS w Resku, WTZ w Łabuniu Wielkim, Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów, CIS w Łobzie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Łobzie, Wspólnoty Kościelne, lokalne Sołectwa.

Dział.1

Zaprojektowanie i uruchomienie parterowego domu treningowo-usamodzielniająco-wspomaganego (DTUW) z przezn.dla mieszk. DPS, których ogólny stan zdrowia rokuje powrót do samodzielnego życia poza placówką. W domu powstaną mieszkania dla max.3 osób każde składające się z pokoi mieszkalnych, aneksu kuchennego i łazienki. Wszystkie mieszkania zostaną wyposażone w meble i sprzęt AGD zgodnie z obowiązującym standardem. Dom powstanie na terenie DPS w Resku z zapewnieniem terenu rekreacyjnego do indywidualnej aranżacji.

Dział.2

1. Opracowanie indywidualnych diagnoz mieszańców i kandydatów na mieszkańców DPS – diagnoza będzie prowadzona przez okres max 6 m-cy i będzie przebiegała w 3 krokach:

• Dobór osób będzie realizowany na podstawie ogłoszenia o naborze uczestników do projektu z uwzględnieniem predyspozycji psychofizycznych i stanu zdrowia - dobór będzie dokonywany w oparciu o: wniosek kandydata do projektu i opinię Zespołu Diagnostycznego w skład którego wchodzą m.in.: psycholog, pracownik socjalny, terapeuta, psychoterapeuta, psychiatra, opiekun, asystent zdrowienia, trener interpersonalny.

• Określenie  indywidualnych obszarów wymagających wsparcia w celu usamodzielnienia będzie polegać na obserwacji samodzielności mieszkańca, radzenia sobie z obowiązkami życia codziennego oraz pomocy w ustaleniu i nabyciu kwalifikacji i umiejętności niezbędnych do funkcjonowania poza DPS oraz rozmowach z mieszkańcami o jego potrzebach, marzeniach i sposobie ich realizacji.

• Opracowanie  indywidualnej diagnozy mieszkańca, która określi czy mieszkaniec jest gotowy na zakwalifikowanie do umieszczenia w DTUW oraz ustalenie  jakie umiejętności musi jeszcze nabyć.

2. Wspomaganie w usamodzielnianiu: na tym etapie projektu mieszkańcy DPS, którzy zakwalifikowani zostali do umieszczenia w mieszkaniu DTUW oraz osoby ze środowiska oczekujące na przyjęcie do DPS będą pod opieką kadry specjalistycznej zatrudnionej w ramach projektu. Wybrani specjaliści wspólnie z mieszkańcem opracują Indywidualne Plany Usamodzielnianiania (IPU) określające zakres nabywania kompetencji w obszarach wymagających specjalistycznej pomocy, w ramach zadań pracownika socjalnego, asystenta zdrowienia i trenera interpersonalnego będzie organizacja integracji mieszkańców ze społecznością lokalną w miejscu ich zamieszkania, możliwość bezpiecznego funkcjonowania oraz pomoc w uzyskaniu lokum.

 

NASZA PLACÓWKA

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.