Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Dom Pomocy Społecznej w Resku

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej https://resko.naszdps.pl prowadzonej przez Dom Pomocy Społecznej w Resku

Dom Pomocy Społecznej w Resku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://resko.naszdps.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marta Wańcowicz.
 • E-mail: mwancowicz@powiatlobeski.pl
 • Telefon: 690 900 216

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Resku
 • Adres: Wojska Polskiego 40, 72-315 Resko
 • E-mail: dps@powiatlobeski.pl
 • Telefon: 91 395 18 30

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Strony podmiotowe w ramach BIP posiadają następujące ułatwienia:

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza TAB.
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczanie aktywnego linka czy pola formularza.
 • Dostępna jest wersja strony z podwyższonym kontrastem, zastosowano przycisk A++ umożliwiający zmianę wielkości tekstu.

Dostępność architektoniczna

Budynek oraz wejścia bez barier architektonicznych – podjazdy dla osób z niepełnosprawnością ruchową wyposażone w poręcze, winda na wszystkie poziomy budynku, platforma pionowa, szerokie korytarze wyposażone w pochwyty, podnośniki sufitowe. Ubikacje i łazienki przystosowane dla osób z niepełnosprawnością fizyczną. Dostęp do ogrodu, ścieżki spacerowe i parking bez barier architektonicznych.

NASZA PLACÓWKA

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.